Kancelaria

Notariusz BARBARA GAWIN prowadzi swoją działalność od 2008 roku, a w ramach indywidualnej kancelarii notarialnej od 1 stycznie 2013 roku.


Kancelaria porn cartoon
celebrity nudes
celebrity sextapes
celebrity porn
hentai movies
naked milfs
celebrity porn fakes
naked celebrities
Hardcore Porn
oferuje profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych z poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz zasad etyki zawodowej, co zapewnia stronom bezpieczeństwo obrotu. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz ze szczególną starannością czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Wykonując zawód zaufania publicznego notariusz przy dokonywaniu czynności nie reprezentuje interesów tylko jednej ze stron zachowując całkowitą bezstronność wobec stron tej czynności, a wszelkie informacje uzyskane przy dokonywaniu czynności notarialnych zachowuje w tajemnicy.


Mając na uwadze dobro Klienta notariusz udziela stronom czynności niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, z tego też względu Kancelaria zachęca do kontaktu z notariuszem lub jej pracownikami w celu omówienia szczegółów czynności, formy oraz wymaganych dokumentów.


Czynności notarialne co do zasady dokonywane są w siedzibie Kancelarii notarialnej. W drodze wyjątku mogą być także dokonywane poza siedzibą Kancelarii, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.